nieuwsbrief 1 18 januari 2016

Home / nieuwsbrief 1 18 januari 2016

LOGO THABOR KERKSecretariaat Thaborkerk tel.nr. 074-2770771
Openingstijden: dagelijks van 9.30-11.30 uur
m.u.v. de woensdagochtend

18  januari 2016

Nieuws uit de Thaborvergaderingen 1e editie 2016
De leden van de Pastoraatsgroep, de Locatieraad, tijdelijk uitgebreid met leden van de groep Stromend Water, hebben afgesproken om maandelijks te vergaderen op de tweede maandag van de maand ’s middags om 14.00 uur.
U kunt uw vragen en/of opmerkingen voor deze vergaderingen bij de secretaris Locatieraad schriftelijk indienen via het secretariaat van de Thaborkerk of via
E-mailadres: gmf.meijer@kpnmail.nl.

Pastoraat- en Locatieraadzaken

 • Kerststal. De Locatieraad wil alle personen bedanken voor het vele werk dat verricht is om tijdens de kerstdagen een fraai versierde kerk en opnieuw een sfeervolle kerststal in te richten.
 • Welkom bij vieringen. In 2016 zult u, waar mogelijk, bij binnenkomst in onze kerk welkom worden geheten door leden van de Locatieraad, Pastoraatsgroep of koster. Eventueel zal u dan een liederenbundel worden overhandigd of actuele mededelingen worden gegeven.
 • Joannesviering in de Thabor. Voor de op 27 april 2014 heilig verklaarde Paus Joannes de XIIIe zal een speciale “Joannesviering” worden gehouden. We zullen u hierover verder op de hoogte houden.
 • Aswoensdagviering. Het pastorale team van DGH geeft aan dat de komende Aswoensdagvieringen alleen in de Lambertus- en O.L.Vrouwekerk, door een priester, gehouden mogen worden . Wij willen echter in de Thaborkerk op deze avond Woensdag 10 Februari de “Vasten inluiden”  om 19:00 uur.
 • Aktie Kerkbalans 2016. U leest het in alle dagbladen: Uw hulp is hard nodig om het hoofd boven water te houden en onze mooie Thaborkerk tot een huis van God in Hengelo Noord, voor het houden van vieringen, uitvaarten, toedienen van sacramenten etc. te behouden. Mocht u de brief nog niet beantwoord hebben, denkt u ook eens even na of een verhoging van uw bijdrage mogelijk is dit jaar. Alvast dank voor uw bijdrage.
 • Emeriti. Onze twee emeritipastores: pastor Herman Zegger en pastor Jo Nibbelke hebben we met een wijnpakket bedankt voor hun inzet voor de Thaborgemeenschap in 2015. Ze gaven aan graag bij de Thabor betrokken te willen blijven.
 • Vooroordelenspel. Opnieuw zal met alle groepen 8 van onze basisscholen het Vooroordelenspel gespeeld worden. Het succes van vorig jaar willen we graag opnieuw beleven. Getracht wordt om dit, in overleg met de scholen, in week 8 uit te voeren. U hoort nog van ons.
 • Verdieping in ons geloof. Vanuit de Pastoraatsgroep is het verzoek binnengekomen om tijdens aparte bijeenkomsten met elkaar te kunnen spreken over ons geloof. Bijvoorbeeld: Hoe denken we over typische katholieke onderwerpen als de doop en vormsel? Dit kan in de kerk plaatsvinden, maar ook mogelijk bij iemand thuis. Men vindt dat deze gesprekken open moeten staan voor alle leden van onze geloofsgemeenschap. Graag ontvangen wij uw reactie op tel.nr./mailadres onderaan deze nieuwsbrief.
 • Inloopmiddagen Thaborkerk. De eerste drie Inloopmiddagen zijn alweer geweest. Met wisselend succes. We vragen U deze mogelijkheid ook aan elkaar door te vertellen. U bent iedere eerste en laatste woensdagmiddag van de maand welkom in onze kerk voor een inloopmiddag (14.30-16.30 uur). De kerk is open voor een ontmoeting met koffie of thee. Zie de flyer en bannier. A.s. woensdagmiddag 27 januari is de eerst volgende inloopmiddag. We treffen u graag voor een gezellige ontmoeting.
 • Diaconie in de Thabor (daar valt o.a. bezoekwerk en armoedebestrijding ook onder). Diaconie: De zorg voor onze medemens, in de brede zin van het woord, is de belangrijkste peiler in ons christelijke geloof. In de komende kersttijd zal de Hengelose Caritas weer kerstpakketten voor hulpbehoevenden verzorgen. Mocht u in uw omgeving personen of families kennen die hiervoor in aanmerking moeten komen, wilt u ons dat dan laten weten op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
 • 1e Communieoverleg (2016) met de basisscholen in onze Thabor. Scholen zijn erg blij met de gezamenlijke inzet hiervoor. Mogelijk zal aanwezige parochianen gevraagd worden een communicantje in de viering te ‘adopteren’ en gezamenlijk naar voren te komen. Kan tot een speciale band uitgroeien!
 • U weet toch al dat de kerkradio alle vieringen uit onze Thabor uitzendt? Deze vieringen kunt u live volgen, maar ook later nog eens beluisteren, zelfs tot drie maand na de uitzending! Inloggen via:   kerkomroep.nl
  Dit geldt dus voor zowel alle RK- als de PKN-diensten in de Thaborkerk!
 • Mocht u verder vragen of suggesties hebben, laat het ons even weten bij het secretariaat (074-2770771) of op e-mailadres: gmf.meijer@kpnmail.nl

Start typing and press Enter to search